Toppers
ISC
 • Shifa
  (95.5%)

 • Raj Dwivedi
  (91.5%)

 • Anshul
  (91.25%)

 • Shailee
  (89.00%)

ICSE
 • Resham Jafri
  (89.2%)

 • Abhi Verma
  (88.8%)

 • Raksha
  (88.8%)

 • Ashutosh
  (88.4%)