Toppers
ISC
 • Ansh
  (95.25%)

 • Saif Qureshi
  (93.0%)

 • Abhay Soni
  (92.25%)

 • Ansh Sonkar
  (91.75%)

ICSE
 • Mahi Soni
  (95.6%)

 • Prachi Bhaskar
  (94.0%)

 • Somya
  (90.20%)

 • Tanya Nathaniel
  (90.0%)